Potpourri Decoration Ideas, How to Potpourri, Tips, Uses